คณะกรรมการบริษัท

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ : 69
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 12 ก.พ. 2559

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 24 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 24 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – ปัจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance & Banking), North Texas State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท. สผ.

 • 2560 – 3 เมษายน 2561 กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 3 เมษายน 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2560 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2557 กรรมการอิสระ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2554 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2554 กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

เป็นบริษัทชั้นนำในเอเซีย ทั้งในด้านเทคโนโลยีและบุคคลากรเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว ของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
ในฐานะเป็นตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท. และประเทศไทย บริษัทฯ จะต้องจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่เพียงพอและมั่นคง ทั้งในและต่างประเทศให้กับประเทศไทย เพิ่มปริมาณสำรวจและการผลิตเพื่อจัดการความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานของชาติและการลงทุน โดยต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ข้อกฎหมาย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจะรวดเร็วและอาจรุนแรง

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ปตท.สผ. มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจให้เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง และยั่งยืน ธุรกิจต้องดำเนินควบคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีการปฏิบัติงานแบบศูนย์รวมเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายกำกับการดูแลกิจการของกลุ่มอย่างเคร่งครัด โดยต้องรับผิดชอบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

 • มีความรู้ ความเข้าใจ ในภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่ม ปตท.
 • มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถทางด้านบัญชี การเงิน ของธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจการเงิน การธนาคาร
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตั้งใจทำหน้าที่โดยถือผลประโยชน์ของ Stakeholders และองค์กรเป็นหลัก ดำเนินการและประสานงานตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมาย

การฝึกอบรม

 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 113/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 8/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption Focus Group (C-FG) 4/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 2/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 4/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Executive Program in International Management, Stanford - National University of Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • หลักสูตร Building, Leading & Sustaining Innovation Organization, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00076

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี