คณะกรรมการบริษัท

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 56
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 23 ก.พ. 2558

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท Sakari Resources จำกัด
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
 • 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) (พ.ศ. 2558-2560)
 • 2558 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการ ด้านการเงินและรูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีนภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

การศึกษา

 • ปริญญาโท M.B.A. (Financial Management), Pennsylvania State University สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • มิถุนายน – ตุลาคม 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด
 • 2559 – 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 • 2557 – 2560 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระยอง (VISTEC) และมูลนิธิโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 • มกราคม – กันยายน 2559 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2559 กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
 • 2558 – 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • 2555 – 2558 กรรมการ บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด  
 • 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
 • 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด 
 • 2555 – 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 • กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 
 • 2548 – 2554 รองกรรมการอำนวยการด้านการเงิน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
 • 2546 – 2548 Head of Global Clients & Country Executive ABN AMRO Bank N.V., Bangkok Branch 
 • 2545 – 2546 Managing Director, United Securities Public Company Limited 
 • 2540 – 2545 Director of the Board & Head of Investment Banking Nomura International Hong Kong/ Capital Nomura Securities Public Company Limited 
 • 2536 – 2540 Senior Vice President – Head of Investment Banking Group CMIC Finance & Securities Public Company Limited 
 • 2531 – 2535 Refinery Project Business Manager – Rayong Refinery The Shell Company of Thailand

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

โครงการที่ลงทุนใหม่ต้องเข้ากับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพิ่มความชำนาญให้กับบุคลากรเน้นการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนของกำไร และมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณสำรองและความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศโดย คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ต้องเตรียมพร้อมรับกับความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลกในขณะนี้ ที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ ในขณะที่อุปทานยังคงล้นตลาด โดยที่มีสภาวะการดำเนินงานที่มีการลงทุนและการจ้างงานที่ลดลง ภายใต้วิกฤตนี้ จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการเงินลงทุนที่มีอยู่ให้ได้ผลตอบแทนที่สูงที่สุดเพื่อก่อให้เกิดความแข็งแกร่งทางธุรกิจ อันจะนำพาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความสำคัญต่อองค์กรเพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกล่าวได้ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

การฝึกอบรม

 • Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) 5/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Management Program, INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส 
 • Advanced Management Program 184, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม 
 • หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 8/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 38/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี