คณะกรรมการบริษัท

นายทวารัฐ สูตะบุตร

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 50
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2558

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
 • 2560 – ปัจจุบัน นายกสมาคมนักเรียนเก่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญ สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • 2560 – ปัจจุบัน นายกสมาคม สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Civil & Environmental Engineering), Massachusetts Institute of Technology (MIT), สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Soil Mechanics) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2558 – ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2557 – กุมภาพันธ์ 2561 โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 • เมษายน – กรกฎาคม 2558 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 รองปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • 2557 – 2558 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการพลังงาน วิศวกรรมสถามไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2552 – 2557 รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2554 กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2552 โฆษกกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.

 • มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการและการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากภาวะราคาน้ำมันอ่อนตัว และความเสี่ยงจากนโยบายและข้อเรียกร้องต่างๆ ในสังคม
 • มุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการให้โปร่งใส ปราศจาก “คอร์รัปชั่น”

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ.

 • เปิดเผยข้อมูล (Open Data) โดยเน้นการให้บริการข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ “พร้อมใช้” และ “เข้าใจง่าย” โดยในส่วนงานที่ไม่มีชั้นความลับ เช่น งานวิจัย งานด้านวิศวกรรม เป็นต้น
 • สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการแบบ “Area-Base” ในพื้นที่เป้าหมายที่บริษัทมีการดำเนินการอยู่

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรโฆษกกระทรวง สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรตามโครงการ International Leadership Program (ILP) โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่น 5 โดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 115/2009), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors Program (FSD 4/2009), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Advance Management Program (AMP) สถาบัน INSEAD ประเทศฝรั่งเศส (ทุนพัฒนาข้าราชการ สำนักงาน ก.พ.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6 มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61 สำนักงาน ก.พ.
 • ผู้นำคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
 • Infrastructure in a Market Economics, Harvard University, Cambridge, สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี