คณะกรรมการบริษัท

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
อายุ : 62
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 พ.ย. 2558

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภา กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • เมษายน – ตุลาคม 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด
 • 2557 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท Sakari Resources จำกัด
 • 2558 – 2559 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – 2559 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • 2553 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2553 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2553 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ช่วยทำให้การดำเนินงานของ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การเปิดเผยข้อมูลในระดับต่างๆ อย่างเพียงพอที่สามารถชี้แจงและอธิบายเรื่องราวในการดำเนินกิจการของ ปตท.สผ. ได้อย่างสมบูรณ์

การฝึกอบรม

 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Strategic Human Resource Management, Harvard University, สหรัฐอเมริกา
 • NIDA – Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตร Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัฒฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง  (พตส.) รุ่นที่ 3, สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
 • PTT Executive Leadership Program, General Electrics, Crotonville, สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี