คณะกรรมการบริษัท

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 47
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ต.ค. 2557

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน คณะทำงานในสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Digital Economy
 • 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด 
 • 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ติยณา จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง University of Nebraska และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of North Carolina at Chapel Hill สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • กุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2560 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2559 – มิถุนายน 2560 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2559 – มิถุนายน 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (ด้านจิตวิทยาองค์การ) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2559 – เมษายน 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2551 – เมษายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2559 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (BOI)  
 • 2554 – 2558 กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 • 2550 – 2551 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • 2547 – 2548 กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

“กรรมการ” ควรมุ่งในการทำหน้าที่กำกับและดูแลกิจการ โดยมีการแยกบทบาทหน้าที่กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยอาศัยกรอบนโยบายในการดำเนินกิจการหลัก (Key Policy) ที่คณะกรรมการและผู้บริหารร่วมกันกำหนดขึ้น เพื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรทั้งระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่จะใช้ในการบรรลุเป้าหมายในมิติต่าง ๆ ตลอดจนมีกรอบการดำเนินการที่จะทำให้สามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างคล่องตัว ในขณะที่คณะกรรมการก็จะสามารถกำกับและดูแลกิจการได้อย่างโปร่งใสและไม่มีบทบาทที่ทับซ้อนกับผู้บริหาร

ทั้งนี้ หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญของ ปตท.สผ. ในขณะนี้ คือ ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำและการเผชิญกับการแข่งขันที่เกิดจากนวัตกรรมทางด้านพลังงานในรูปแบบใหม่ ๆ ดังนั้นแล้วคณะกรรมการจึงควรสนับสนุนให้ผู้บริหารของ ปตท.สผ. สามารถที่จะมีนโยบายในการปรับและพัฒนาองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการลงทุนในมิติต่าง ๆ เพื่อสร้างและพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่จำเป็นในการคงความเป็นผู้นำด้านพลังงานในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ต่อไป

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ในการส่งเสริมให้องค์กรสามารถมีการกำกับกิจการที่ดี กรรมการโดยเฉพาะกรรมการอิสระจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารของ ปตท.สผ. สามารถที่จะกำหนดและนำเสนอนโยบายที่สำคัญ (Key Policy) ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับและดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้องค์กรมีการนำเสนอแผนงานธุรกิจทั้งระยะกลางและระยะยาว (Medium and Long Term Business Plan) ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:

 1. การสร้างสมดุลของประโยชน์ที่จะตกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key Stakeholders) อย่างมีดุลยภาพ
 2. การบริหารความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่อง (Financial and Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ราคาพลังงานที่ตกต่ำ ตลอดจนการมีตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicators - KRI) ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถติดตามการบริหารความเสี่ยงในมิติต่างๆ ข้างต้นได้
 3. การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ที่สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร พัฒนาศักยภาพที่สำคัญ (Core and Functional Competencies) ต่อการดำเนินธุรกิจให้กับทรัพยากรบุคคลขององค์กรตลอดจน การวางแผนสืบทอดในตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan of Critical Functions) เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการที่ต่อเนื่องได้
 4. การดำเนินกิจการที่โปร่งใส ผ่านการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงข้อมูลที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่น และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มประชาชนทั่วไปที่อาจไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ในทุกมิติ

การฝึกอบรม

 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (ว.พ.น.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 202/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 15/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Financial Derivatives, Euromoney Training
 • Chartered Financial Analyst, CFA Institute
 • Executive Education: Building Leading Customer-Centric Organization, Harvard Business School

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี