คณะกรรมการบริษัท

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ส.ค. 2560

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2559 – ปัจจุบัน  อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Imperial College of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • สิงหาคม – กันยายน 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
 • 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2556 – 2559  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550 – 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับดูแลให้ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและธุรกิจ เปิดโอกาสการดำเนินงานทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับ “การสำรวจ และผลิตปิโตรเลียม”สร้างองค์กรให้เป็นที่ภาคภูมิใจของสังคมไทย เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

ความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นกรรมการ ปตท.สผ.

 • มีประสบการณ์ในการศึกษาและดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม พลังงานหมุนเวียน มากกว่า 20 ปี
 • ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ที่ปรึกษา ให้คณะกรรมการของทั้งภาครัฐและเอกชน

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558)
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ.2557)
 • Temasek Foundation-NUS Programme for leadership in University Management (พ.ศ.2555)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 110/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00012

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี