คณะกรรมการบริษัท

นายกุลิศ สมบัติศิริ

กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 55
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 29 มี.ค. 2560

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน อธิบดี กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน

การศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration, University Southern California สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Public Administration, San Diego State University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2558 – 2559 กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง
 • 2557 – 2558 ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • 2554 – 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

บริหารงานเชิงนโยบายและกำหนดแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อบริหารองค์กร เน้น การทำหน้าที่กำกับนโยบายผู้บริหาร และให้ผู้บริหารดำเนินการอย่างเป็นอิสระให้เป็น ไปตามแผนกลยุทธ์ ตอบโจทย์
การทำงานให้ผู้ถือหุ้น คือ รัฐบาลและ ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของ ปตท.สผ.

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหาร กิจการ

กำกับการทำงานเชิงนโยบายที่กำหนดแผนกลยุทธ์ แนวทางในการบริหาร งานแยกจาก
การบริหารงานประจำของฝ่ายบริหาร เน้นความสำเร็จของ องค์กร และการบริหารจัดการที่โปร่งใส รักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหลัก

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 124/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 40 สถาบันพัฒนาข้า ราชการพลเรือน  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราช อาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี