คณะกรรมการบริษัท

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 53
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2557

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

การศึกษา

 • Ph.D. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา
 • M.Phil. (Economics), Yale University สหรัฐอเมริกา
 • B.A. (Highest Honors) (Economics), Swarthmore College สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2554 – มกราคม 2561 กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จำกัด
 • 2543 – 2560 Visiting Professor of Economics สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555 – 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 • 2543 – 2559 ที่ปรึกษาด้านวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554 – 2555 กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • 2551 – 2552 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 • 2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
 • 2550 – 2551 อนุกรรมการจัดการลงทุน (Investment Committee) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • 2548 – 2550 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2544 – 2547 และ 2535 – 2541 Senior Economist, World Bank, Washington DC สหรัฐอเมริกา
 • 2541 – 2543 ผู้อำนวยการร่วม สถาบันวิจัยนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง
 • 2529 – 2531 Business Analyst, McKinsey & Co., New York สหรัฐอเมริกา

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันตกต่ำที่สุดในรอบ 10 กว่าปี ปตท.สผ. จะดำเนินธุรกิจแบบปกติไม่ได้ ต้องให้ความสำคัญกับความเข้มแข็งทางการเงินหรือสร้างความยั่งยืน ต้องเน้นเรื่อง Cost Efficiency ควบคู่ไปกับการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ นอกจากนี้ ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งเป็น National Oil Company เป้าหมายการดำเนินธุรกิจจึงไม่อาจเหมือนบริษัทจดทะเบียนทั่วไป นอกจากจะทำให้ธุรกิจของตัวเองเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว เป้าหมายของ ปตท.สผ. ควรตอบโจทย์ของประเทศด้วย เช่น การดูแลรักษา Energy Security ของประเทศ

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทจดทะเบียน แต่สำหรับ ปตท.สผ. ต้องถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ด้วยเหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ สืบเนื่องจากการที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company

 • การที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) หลากหลายรวมทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไป ทำให้การดำเนินธุรกิจและมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของ ปตท.สผ. จึงต้องเหนือกว่าบริษัทมหาชนทั่วไปที่มี Stakeholders ที่จำกัดกว่า
 • การที่ ปตท.สผ. เป็น National Oil Company อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นที่จับตาของสังคม ปตท.สผ. จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม (Social Trust) ดังนั้นเพียงแค่การทำถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบจึงไม่เพียงพอ แต่ต้องเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้เป็นพิเศษ
 • การที่ ปตท.สผ. มี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีรายการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมาก ทำให้ความสำคัญของการดูแลเรื่องความเป็นธรรมและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) 6/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 94/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี