คณะกรรมการบริษัท

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 65
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ม.ค. 2556

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ สาขาด้านกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ ในคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 • 2546 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ

 • 2558 – 2560 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • 2556 – 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เมษายน – ตุลาคม 2559 กรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • 2556 – 2558 ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • 2555 – 2558 กรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2555 – 2557 กรรมการ การประปานครหลวง
 • 2554 – 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2554 – 2557 กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • 2554 – 2556 กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
 • 2554 – 2556 กรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ
 • 2553 – 2556 กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2553 – 2556 กรรมการ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 • 2553 – 2556 กรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
 • 2553 – 2556 กรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • 2553 – 2556 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 2550 – 2556 ประธานกรรมการตรวจสอบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2550 – 2556 กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2551 – 2553 กรรมการบริหาร ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

สนับสนุนให้ ปตท.สผ. สามารถดำเนินการตามภารกิจหลักได้ตามเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสนองตอบต่อความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศให้ได้มากที่สุด และสามารถหารายได้เข้าประเทศเพื่อชดเชยการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ และมีการดำเนินการที่ถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีการใช้มาตรการทางกฎหมายที่
ชอบธรรมเพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่ชัดเจน แน่นอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้โดยถูกต้องและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและประเทศชาติ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรการร่างกฎหมาย ประเทศอินเดีย 
 • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี