คณะกรรมการบริษัท

นายอำพน กิตติอำพน

รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
อายุ : 62
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 30 มี.ค. 2554

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • มกราคม 2561 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (โดยตำแหน่งประธานกรรมการ สศช.)
 • 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน สมาชิก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • 2554 – ปัจจุบัน และ 2547 – 2553 กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมการกำลังคนภาครัฐ
 • 2549 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การศึกษา

 • ปริญญาเอก Applied Economics Clemson University South Carolina สหรัฐอเมริกา  
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Northeastern University Boston สหรัฐอเมริกา 
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขาสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2556 – สิงหาคม 2560 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 • 2556 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • 2553 – 2559 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2554 – 2558 กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานศาลยุติธรรม
 • มีนาคม – กรกฎาคม 2557 กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
 • 2552 – 2557 ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2556 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2547 – 2556 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2548 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2553 กรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2547 – 2553 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ปตท.สผ. ต้องเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจ ของประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ ทำการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการให้สามารถแข่งขันได้อย่างมี ประสิทธิภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ยึดมั่นในการใช้ระบบธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

ยึด หลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ ส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณธรรม ความรู้ และความสามารถให้เป็นผู้บริหารองค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นของ บริษัท

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 80/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 • หลักสูตร Innovation for Economic Development (IFED), Harvard Kennedy School สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 ของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี