คณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
อายุ : 64
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.ย. 2557

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • 2558 – ปัจจุบัน นายทหารนอกราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) The National Defense Academy of Japan

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • เมษายน – กันยายน 2558 รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • เมษายน – กันยายน 2558 กรรมการ คณะกรรมการควบคุมและพัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร กระทรวงกลาโหม
 • เมษายน – กันยายน 2558 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการบริหาร โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
 • 2557 – 2558 เสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพฯ จำกัด
 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหา ฮ.ลำเลียง กองทัพเรือ
 • 2556 – 2557 ประธานกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต ชุด ร.ล.นเรศวร กองทัพเรือ
 • 2555 – 2556 รองเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
 • 2554 – 2555 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ กองทัพเรือ
 • 2552 – 2553 ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ
 • 2549 – 2551 ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • ปตท.สผ. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี่ยนด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีทันสมัยภายใต้ระบบบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในประเทศไทยและประชาชนของประเทศที่เข้าไปลงทุน
 • ภายใต้สภาวะการณ์ความต้องการใช้ทั้งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ใกล้ถึงจุดอิ่มตัว  ปตท.สผ. จำเป็นต้องมีการปรับตัวเองในด้านกลยุทธ์การลงทุนให้มีความอ่อนตัว มีการควบคุมต้นทุนที่ดี รวมทั้งพิจารณาดำเนินการในธุรกิจใหม่ควบคู่กันไป
 • เน้นพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 • ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • การพิจารณาโครงการต่างๆ ต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ถูกต้องตามกฎระเบียบ สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้
 • ยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นหลัง

การฝึกอบรม

 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 26/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 9/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 204/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • 22nd World Petroleum Congress (WPC), Istanbul, Turkey
 • หลักสูตร ผบ. กองกำลังผสมทางทะเลระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ APSS มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี