คณะกรรมการบริษัท

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

กรรมการ
อายุ : 59
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 30 พ.ย. 2552

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
 • สิงหาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการจัดการข้อมูลและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
 • 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการด้านพลังงาน Fossil สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 2557 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ TMA Center for Competitiveness สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Board of Trustees สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมปิโตรเลียม) University of Houston สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) Rice University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2558 – พฤษภาคม 2560 นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
 • 2555 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2557 – 2558 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
 • 2553 – 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2552 – 2554 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
 • 2551 – 2554 กรรมการบริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • 2552 – 2553 กรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2553 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

กำกับการดำเนินงานของ ปตท.สผ. ในการสนับสนุนพันธกิจที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยี และขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรในการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม ทั้งในและนอกประเทศให้มีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

กำกับการดำเนินงานตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุลให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้า โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

การฝึกอบรม

 • Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 15/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้บริหารระดับสูง (S.E.P.) รุ่น 7 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้นำสากล (Program for Global Leadership – PGL) สถาบัน Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 6/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00369

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี