คณะกรรมการ

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
อายุ : 66
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 28 มี.ค. 2555

ตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.

 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • ไม่มี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) Stanford University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับ ปตท.สผ.

 • 2554 – ม.ค. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด  
 • 2554 – 2557 กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2556 กรรมการ บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จำกัด (มหาชน)
 • 2547 – 2556 กรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2555 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
 • 2547 – 2555 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทีลีน จำกัด
 • 2552 – 2554 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)2551 – 2554 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • 2550 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2554 กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 • 2548 – 2554 กรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

 • Passion : Be passionate and inspired
 • CG : Ensure a high Quality of Transparency and Accountability among Stakeholders
 • Authority : Work within authorized power
 • Quality : Set Standard / Be Professional
 • CSR : Community Engagement and Green Society
 • Culture : SPIRIT (Synergy / Performance Excellence / Innovation / Responsibility / Integrity & Ethic / Trust & Respect
 • Risk Management: Ensure that risks are identified and managed within
  acceptable level and in line with E&P industry for PTTEP
  sustainability

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

บริหาร งานตามจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการบริหารให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวหน้า โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม ยุติธรรม เป็นกลาง ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ วางตัวเหมาะสม เคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล

การฝึกอบรม

 • การสัมมนา The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Anti-Corruption: Leadership Role of the Board สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ Platts McGraw Hill Financial
 • Chairman Forum: “Clean Business: What is the Chairman Role?” 1/2014
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Role of the Chaiman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 14/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00038

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี