คณะกรรมการ

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 63
วันที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ก.พ. 2561

ตำแหน่งปัจจุบันอื่นๆ

 • ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านการระดมทุนและการกำกับบริษัทจดทะเบียน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ (อ.ก.พ.ร.)ฃ
 • มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โอสถสภา จำกัด

การศึกษา

 • ปริญญาโท M.Sc. (Business Administration) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับปตท.สผ

 • 2554 – 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • 2549 – 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ

ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันตกต่ำและมีความผันผวนมาก จะกำกับดูแลให้ ปตท.สผ.เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำในเอเซียที่มีต้นทุนต่ำ สามารถแข่งขันได้ โดยมีความคล่องตัว และความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อความยั่งยืน ด้วยการนำระบบ Digital Technology มาใช้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการต่อยอดธุรกิจ เช่น ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในที่ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV

วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการ

 • กำหนดโครงสร้างองค์กรและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ชัดเจน มี Check and Balance โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
 • สนับสนุนวัฒนธรรมการสร้างคนเก่งและคนดีที่มีการทำงานอย่างมืออาชีพ โปร่งใส ยุติธรรม ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ

การฝึกอบรม

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 โดย สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Programs (Class 7/2012) โดย สมาคมส่งเสริม
  สถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77) โดย สถาบัน London Business School (LBS)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 113) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 4 โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (%) : 0.00025

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี