รางวัลแห่งความสำเร็จ

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2548

16 พ.ย. 2548

ปตท.สผ.ได้รับการประเมิน ตาม การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2548 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2005) โดยได้รับคะแนน 89% นับเป็นบริษัทจดทะเบียน 10 อันดับแรกที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากบริษัทจดทะเบียน ทั้งหมด 371 บริษัท