รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับรางวัล SET Awards 2009

13 พ.ย. 2552


ปตท.สผ. ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากงาน SET Awards 2009 ครั้งที่ 6
1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Performance Awards) ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของงบการเงิน ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Best Performance Awards รวม 5 ครั้ง ในปี 2003, 2004, 2006, 2008 และ 2009 (ปี 2007 ไม่มีการจัด SET Awards)

2. รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งพิจารณาจากรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2549 โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards รวม 4 ครั้ง ในปี 2003, 2004, 2008 และ 2009 (ปี 2007 ไม่มีการจัด SET Awards) นอกจากนี้ในปี 2006 ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปีที่สามติดต่อกัน