รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลรองชนะเลิศ จาก Duty of Care Awards 2017

5 ก.ย. 2560

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล Duty of Care Awards 2017 สาขา Communications จากมูลนิธิอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส

ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการให้ความสำคัญในเรื่อง ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย ปตท.สผ. ได้สร้างวีดีโอ SOS เพื่อสื่อสารให้พนักงานตระหนักและรับรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการเดินทาง

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.