รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รับรางวัลจากนิตยสาร The Asset

15 ธ.ค. 2559

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รับรางวัลจากนิตยสาร The Asset

  • รางวัล The Asset Platinum Corporate สำหรับผลการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 6 ด้าน คือ การดำเนินงานทางการเงิน การจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี นักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
  • รางวัล The Asset Best Initiative in Innovation สำหรับการออกแบบและกำหนดกลยุทธธุรกิจเพื่อยกระดับการดำเนินการโดยริ่เริ่มโครงการ “The Integrated Control and Safety System with hybrid Communication”
  • รางวัล The Asset Best Initiative in Environmental Responsibility สำหรับการออกแบบและดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยในปีที่ผ่านมาได้ริ่เริ่มโครงการ “the GHG Emission Reduction”
  • รางวัล The Asset Best Investor Relations Team  เพื่อยกย่องความทุ่มเทและความสำเร็จของทีมนักลงทุนสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

The information, statements, forecasts and projections contained herein reflect the Company’s current views with respect to future events and financial performance.   These views are based on assumptions subject to various risks.   No assurance is given that these future events will occur, or that the Company’s future assumptions are correct.   Actual results may differ materially from those projected.