รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2010 SPE Thailand E&P Awards

11 ก.พ. 2554


พนักงาน..ปตท.สผ.ได้รับรางวัลจากการส่งบทคัดย่อทางวิชาการเกี่ยวกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเข้าประกวดในงาน 2010 SPE Thailand E&P Awards ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ จากบทคัดย่อหัวข้อ “Wellhead Platform Standardization, crucial path in unitizing PTTEP’s specification and facility design” ส่งเข้าประกวดโดยคุณวิวิธ สัมฤทธิ์วัชฌาสัย พนักงานสังกัดโครงการก่อสร้างออสเตรเลีย และคุณกัญจน์ โฆษิตชัยวัฒน์ พนักงานสังกัดฝ่ายก่อสร้างแท่นหลุมผลิต

2. รางวัลชมเชย จากบทคัดย่อหัวข้อ “First Reservoir Simulation Study of CO2 Sequestration in the Gulf of Thailand” ส่งเข้าประกวดโดยคุณสุวลักษณ์ รัตนวานิช พนักงานสังกัดฝ่ายวางแผนพัฒนาและปฏิบัติการผลิต และคุณฉวีวรรณ จิระราชวโร พนักงานสังกัดโครงการบงกช

3. รางวัลชมเชย จากบทคัดย่อหัวข้อ “Maximizing Ultimate Platform Recovery in Arthit Gas Field” ส่งเข้าประกวดโดยคุณอวิรุทธ์ สิริมังคลกิตติ และคุณยาริก ยอนิคอฟ พนักงานสังกัดโครงการอาทิตย์