รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

18 พ.ย. 2557

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดย นางสาวศิริพร โกมลภิส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการเพื่อสังคม (ขวา) เป็นผู้แทน ปตท.สผ. รับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ระดับดีเด่น ประจำปี 2557 จากนายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. (ซ้าย) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลดังกล่าวเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนซึ่งเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ