รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล "คณะกรรมการแห่งปี 2553/54"

21 ก.พ. 2555

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล จากโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี 2553/54 (Board of the Year Awards 2010/11)” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกาศเกียรติคุณที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รับในครั้งนี้ ได้แก่

ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ (Board of the Year for Exemplary Practices) ซึ่งมอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90% โดยในการคัดเลือกจะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ, การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, โครงสร้างของคณะกรรมการ, แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ, การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม และองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ประกาศเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง (Board with Consistent Best Practices) ซึ่งมอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการแห่งปีทั้งประเภทคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ หรือคณะกรรมการแห่งปี- ดีเด่น 3 ครั้งติดต่อกัน ซี่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ ในปี 2008/09 และได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี- ดีเด่น ในปี 2004/2005 และ 2006/07

การได้รับประกาศเกียรติคุณนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารองค์กรของ ปตท.สผ.ให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บุคลากรทุกระดับนับแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองตาม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ ของ ปตท.สผ. เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ.เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป