รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากงาน “5th Asian Excellence Awards ประจำปี 2558”

10 เม.ย. 2558

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากงาน “5th Asian Excellence Awards ประจำปี 2558” จัดโดยนิตยสาร The Corporate Governance Asia ซึ่งในปีนี้ ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัล ได้แก่

  • Asia’s Best CEO (Investor Relations) Award
  • Asia’s Best CFO (Investor Relations) Award
  • Best Environmental Responsibility
  • Best Investor Relations Company Award

โดยรางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) Award และ Asia’s Best CFO (Investor Relations) Award มอบให้แก่บริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ส่วนรางวัล Best Environmental Responsibility มอบให้แก่บริษัทที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมดีเด่นและรางวัล Best Investor Relations Company Award มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น