รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากงาน SET Awards 2013

20 พ.ย. 2556


ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากงาน SET Awards 2013 ครั้งที่ 10 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินการธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งในปีนี้ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (SET Award of Honor: Top Corporate Governance Report Awards) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งการพิจารณารางวัลเป็นไปตามการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2555 โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Top Corporate Governance Report Awards รวม 8 ครั้ง ในปี 2546, 2547, 2548, 2549, 2551, 2552, 2554 และ 2555 (ปี 2550 ไม่มีการจัด SET Awards) โดยในปี 2549 ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Investor Relations Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยพิจารณาจากการให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของทั้งองค์กร นับตั้งแต่การให้ความสำคัญและสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงระดับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลในด้านนี้