รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2014

18 ก.ย. 2557


ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Value 2014 ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์ 184,127 ล้านบาท สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรในประเทศไทย โดยคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณอัษฎากร ลิ้มปิติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และคุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เป็นผู้แทนรับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่ปตท.สผ.ได้รับรางวัลนี้

รางวัลดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” โดยใช้ Corporate Brand Success Valuation หรือ CBS Valuationซึ่งเป็นเครื่องมือการวัดแบบบูรณการ ทั้งหลักการทางบัญชี การเงิน และการตลาด และทำการจัดอันดับแยกตามหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ โดยรางวัลนี้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล

รางวัลนี้นับเป็นสิ่งชี้วัดความไว้วางใจที่สังคมมอบให้แก่ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนำของไทย ที่มุ่งมั่นที่จะแสวงหาแหล่งปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทย พร้อมจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน ปตท.สผ. จะเร่งพัฒนาแบรนด์ขององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรไทยในอนาคต