รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลในงาน PTT Group Operational Excellence Award 2015

1 เม.ย. 2558

ปตท.สผ. โดยคุณพงศธร ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้แทน ปตท.สผ. รับรางวัล “Best Practice Sharing Award 2015” จาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ในงาน PTT Group Operational Excellence Award 2015 ณ ห้องประชุม Auditorium บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล สำนักงานระยอง

งานนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านปฏิบัติการของกลุ่ม ปตท. ดีเยี่ยม สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในกลุ่มปตท.

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัลอีก 3 ประเภท จาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้แก่

  1. รางวัล Best Learner Award มอบให้แก่พนักงานที่เรียนรู้ ใช้งานและแบ่งปันองค์ความรู้ผ่าน OpEx Portal อย่างสม่ำเสมอ
  2. รางวัล Zero Unplanned Shutdown Award สำหรับโครงการ Arthit Field ซึ่งไม่มี Unplanned Shutdown ในรอบปีที่ผ่านมา
  3. รางวัล Best Practice Contest Award สำหรับโครงการที่ชนะการประกวดโครงการยอดเยี่ยม ประจำปี 2558 โดย ปตท.สผ.ได้รับ 2 รางวัล (Bronze Awards) ได้แก่ โครงการ New Marine Model ของคุณธิติ ปรียาณุรักษ์ ผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมและงานปฏิบัติการทางเรือ และโครงการ PTTEP Health Risk Exposure Score, the HRA Improving Process ของนายแพทย์ อัษฎางค์ ดุษฎีอิสริยวงศ์