รางวัลแห่งความสำเร็จ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รับประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี 2551/52

26 พ.ย. 2552


จากโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี 2551/52 (Board of the Year Awards 2008/09)” จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประกาศเกียรติคุณที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รับในปีนี้ ได้แก่
1. ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเลิศ (Board of the Year for Exemplary Practices) ซึ่งมอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดไม่ต่ำกว่า 90% 5 อันดับแรก โดยในการคัดเลือกจะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการใน 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ นโยบายของคณะกรรมการ, การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, โครงสร้างของคณะกรรมการ, แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ, การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม และองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบแห่งปี (Audit Committee of the Year) ซึ่งมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบที่มีคะแนนรวมด้านการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบสูงสุด 5 อันดับแรก

3. ประกาศเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง (Board with Consistent Best Practices) ซึ่งมอบให้แก่คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นคณะกรรมการแห่งปีทั้งประเภทคณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ หรือคณะกรรมการแห่งปี- ดีเด่น 3 ครั้งติดต่อกัน ซี่ง ปตท.สผ. ได้รับรางวัลคณะกรรมการแห่งปี- ดีเด่น รวม 2 ครั้งในปี 2004/2005 และ 2006/07