รางวัลแห่งความสำเร็จ

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่นรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559

15 ธ.ค. 2559

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. โดยนาง สุศมา ปิตากุลดิลก ผู้จัดการกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนเป็นผู้แทน ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 จากนางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และและสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, and Governance: ESG) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ