รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลยอดเยี่ยมด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ

26 ก.ค. 2547

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวารสารการเงินธนาคาร จัดงาน “SET Awards 2004" เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่มีความยอดเยี่ยมด้านผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการให้บริการในด้านต่าง ๆ ประจำปี 2546 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2547