รางวัลแห่งความสำเร็จ

รางวัลการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการจัดทำข้อมูลประจำปี

19 พ.ย. 2546

ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการจัดทำข้อมูลประจำปี หรือ Disclosure Report Award 2003 และมีการมอบรางวัลในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546