รางวัลแห่งความสำเร็จ

Best CG Report in SET Award 2004

18 ก.ค. 2548

ปตท.สผ. ได้รับประกาศนียบัตรยกย่องในฐานะผู้ได้รับรางวัล Best CG Report in SET Award 2004 และยังมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องในการจัดทำ CG Report ได้เป็นอย่างดีตามหลัก CG 15 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย