รางวัลแห่งความสำเร็จ

Best Performance Awards

1 ก.ค. 2549

ปตท.สผ. รับรางวัล Best Performance Awards ในพิธีประกาศรางวัล SET Awards 2006 ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมประเภททรัพยากรที่มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานดีเด่นในปี 2548 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับรางวัล Distinction in Maintaining Excellent Coporate Governance Report ในฐานะบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดู