ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

24 ต.ค. 57

ปตท.สผ. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต้านคอร์รัปชัน

21 ต.ค. 57

ปตท.สผ. มอบเงินสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบทีมชาติ

14 ต.ค. 57

ปตท.สผ. จัดงาน KM Week 2014 ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซฯไทย

10 ต.ค. 57

ปตท.สผ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ องค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศ

02 ต.ค. 57

ปตท.สผ. จับมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาและจัดตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียมแห่งแรกในประเทศไทย

01 ต.ค. 57

ปตท.สผ. จัดประกวด Innovation Award สนับสนุนพนักงานคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

26 ก.ย. 57

ปตท.สผ. ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยี่ยมชม แท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ “โครงการบงกชใต้” อ่าวไทย

 

26 ก.ย. 57

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา 70 ทุน ให้กับนักเรียนในจังหวัดระนอง

 

 

30 ก.ย. 57

การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ กรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม