ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

20 มี.ค. 58

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

16 มี.ค. 58

ปตท.สผ. รับรางวัล SPE Thailand E&P Awards 2014

03 มี.ค. 58

ปตท.สผ. รับ 3 รางวัลยอดเยี่ยม จาก IAA Awards for Listed Companies 2014

29 ม.ค. 58

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานปี 2557 พร้อมแผนงานรองรับสถานการณ์ราคาน้ำมันปี 2558

18 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

 

02 มี.ค. 58

เปิดโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยฯ

 

 

26 มี.ค. 58

แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม