ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

21 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัล CSR Recognition ประจำปี 2557

18 พ.ย. 57

ปตท.สผ. รับรางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557

06 พ.ย. 57

ปตท.สผ. ได้รับการรับรอง Green Meetings ยืนยันรูปแบบการจัดประชุมช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากร

30 ต.ค. 57

ปตท.สผ. เผยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2557

24 ต.ค. 57

ปตท.สผ. รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต้านคอร์รัปชัน

 

26 ก.ย. 57

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา 70 ทุน ให้กับนักเรียนในจังหวัดระนอง

 

 

05 พ.ย. 57

งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557

31 ต.ค. 57

กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558

30 ต.ค. 57

งบการเงินฉบับก่อนสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2557

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม