ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

19 ส.ค. 57

การเยี่ยมชมกิจการของบริษัทและการขอรับ PTTEP Newsletter

19 ส.ค. 57

ปตท.สผ. จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนนครเขื่อนขันธ์ (บางกระเจ้า) ให้แก่องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

08 ส.ค. 57

ประเด็นถามตอบเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทในเคย์แมน ไซปรัส เบอร์มิวดา และบาฮามาส

08 ส.ค. 57

ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมแปลง MOGE 3 ในเมียนมาร์

06 ส.ค. 57

ปตท.สผ. ยืนยันการจัดตั้งบริษัทย่อยในเคย์แมน เป็นไปอย่างโปร่งใส

 

05 ส.ค. 57

ปตท.สผ. และสมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนบางกะเจ้า

 

 

22 ส.ค. 57

กรรมการลาออก

08 ส.ค. 57

การลงทุนในโครงการสำรวจปิโตรเลียม แปลงบนบก MOGE 3 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

06 ส.ค. 57

การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติของโครงการซอติก้าเพื่อส่งมาประเทศไทย

04 ส.ค. 57

งบการเงินฉบับสอบทาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม