ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

รวมข้อมูลข้อเท็จจริงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และระบบ...

What’s New

 

23 เม.ย. 57

ปตท.สผ. เข้าซื้อบริษัทในเครือ Hess Corporation ในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานการผลิตในไทย

11 เม.ย. 57

ปตท.สผ. ได้รับ 4 รางวัลจากนิตยสาร The Corporate Governance Asia ฮ่องกง

10 เม.ย. 57

คำชี้แจงบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด

04 เม.ย. 57

ปตท.สผ. ขยายการลงทุนครั้งแรกในบราซิล เข้าร่วมทุนสำรวจปิโตรเลียมน้ำลึก 4 แปลง

01 เม.ย. 57

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2556

 

26 มี.ค. 57

ผู้บริหารและพนักงานสายงานบริหารความรู้องค์กรและเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมย้ายกล้าไม้ที่บางกะเจ้า

29 ก.ค. 56

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาแก่ น้องๆ นักเรียน ใน จังหวัดระนอง

 

 

23 เม.ย. 57

การเข้าซื้อบริษัทในเครือ Hess Corporation ที่ถือครองสัดส่วนในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

04 เม.ย. 57

การเข้าร่วมทุนในโครงการสำรวจปิโตรเลียม สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

27 มี.ค. 57

แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

19 ก.พ. 57

ระเบียบวาระการประชุม และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

18 ก.พ. 57

งบการเงินฉบับตรวจสอบ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 และข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียม